Samfällighetsföreningen
Tidigare förvaltades byns samfälligheter (mark och vatten som tillhör flera fastigheter) gemensamt i en så kallad delägarförvältning där varje delägare hade vetorätt. (Majoritetsbeslut behövdes inte). Byaåldermannen var den som skulle hålla samman organisationen.

I samband med att Kvarnbyns byaförening bildades 1992 lämnade Kvarnbyn den tidigare modellen med en byaålderman. Alla ärenden, även de som rörde mark och vatten, kom under en tid att avgöras i byaföreningen.

På våren 1999 begärde Anders Lindberg, Berith Tegelstedt, Sven-Erik Tegelstedt och Folke Lindgren att en samfällighetsförening skulle bildas. Det betyder att frågor som rör samfälld mark och vatten avgörs efter samma demokratiska principer som i alla andra föreningar. Eftersom många hemman i Västanträskområdet tidigare hört till Kvarnbyn, blev dessa också inblandade i beslutsfattandet.

Många delägare i samfälligheten ställde sig tveksamma till nyttan av att bilda en samfällighetsförening, men efter ett antal möten och med hjälp av lantmätare Sören Kågedal bildades samfällighetsföreningen på hösten 2000.
Stadgar för föreningen utformades och där bestämdes bland annat att ordinarie styrelse ska bestå av fem personer. Att ordförandeskapet växelvis ska ligga på en person boende i Kvarnbyn respektive Västanträsk och att markfrågor som bara berör en av byarna avgörs i respektive by.

Föreningsförvaltningen av vatten- och markfrågorna har visat sig fungera smidigt och bra och det finns ett antal exempel på framgångsrika lösningar.
Ärendena avgörs i demokratisk ordning, på rätt plats och av de som äger frågorna.Titel Namn Telefonnummer E-mail
Ordförande Folke Lindgren 0914-23026 folke@kvarnbyn.com
Kassör Mona Eklund 0914-23069 mona@kvarnbyn.com